شهید بهشتی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب

سیره_شهدا

✍️ وارد خانه که شد، دید لامپ را عوض کرده‌ام، خوشحال شد و کلی تشکر کرد که دیگر دارم مرد می‌شوم و از این حرف‌ها!

🔹اما وقتی گفتم که آن را از تعاونی دادگستری آورده‌اند، از ناراحتی صورتش سرخ شد.

🔹بعد هم چراغ را خاموش کرد و گفت:
شما فکر می‌کنید پدرتان بعد از انقلاب با قبل از انقلاب تفاوت کرده است که گفته‌اید برایتان لامپ بیاورند؟!